İş Mahkemelerinde İşyerinden Tazminatımı nasıl alırım?

İş Mahkemelerinde İşyerinden Tazminatımı nasıl alırım

İş Mahkemeleri işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklara bakmakla görevlendirilerek kuruluş olan özel ihtisas mahkemelerindendir. İş Mahkemeleri kurulmadan önce işçi ve işveren arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekteydi. İş Mahkemeleri’ nin kurulmasını takiben İş Kanunu’ ndan doğan davalar bakımından görevli mahkeme İş Mahkemesi olmuştur fakat İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerde iş davalarına bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli kılınmıştır. İş Mahkemeleri’ nde dava işçi ve işveren arasında çözülemeyen ihtilaflar yahut İş Kanunu’ ndan kaynaklı hak ve taleplere ilişkin olarak açılmaktadır.

Örneğin işçinin ödenmeyen maaşlarına ilişkin talepleri, kıdem tazminatın ilişkin alacakları, iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sebepsiz veyahut geçersiz bir sebebe istinaden fesih edilmesi durumunda işe iade davası yada haksız fesihe ilişkin tazminat talepleri, sürelere uyulmaması durumunda ihbar tazminatı talepleri ve benzeri sair birçok hak ve talep davacı işçi ve/veya işveren tarafından İş Mahkemeleri’ nde ileri sürülmektedir. Ayrıca Ocak ayında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemine geçilmiştir. Örneğin, iş sözleşmesi geçersiz bir sebebe istinaden fesih olunan işçi öncelikli olarak arabulucuya başvurmalıdır, arabulucu da ihtilaf çözülmez ise bu hususu tespit ettirmek suretiyle İş Mahkemesi’ne başvurmak zorundadır.

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür?

İş Mahkemesi’ nde işçi ve işveren arasında yapılan ve İş Kanunu’na ve/veya Basın İş Kanunu’na tabi olan iş sözleşmesinden yada İş Kanunu’ nda belirtilen hususlardan birine giren tüm hususlardan kaynaklanan hak ve taleplere ilişkin davalar görülmektedir.

İş Mahkemesinde Açılacak Davalarda İhtarname

İş Mahkemeleri’ nde açılacak davalar bakımından, dava öncesinde karşı tarafa ihtarname gönderme yani temerrüde düşürme davanız bakımından sizin lehinize bir durum teşkil edecektir. Zira ihtar, sizin iyi niyetli olarak dava konusu durumu karşı tarafa bildirdiğinize dair bir delil teşkil etmektedir.

İş Mahkemesinde Dava Açmanın Zaman Aşımı Süresi Nedir?

İş Mahkemeleri’nda açılacak olan kıdem  ve ihbar tazminatlarına ilişkin davalar, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 sene içerisinde açılmalıdır. İşçinin ücret ve benzeri sair alacaklarından kaynaklanan diğer davalar bakımından zaman aşımı süresi alacağın doğum tarihinden itibaren 5 yıldır.

İş Mahkemesinde Açılan Dava Ne Kadar Sürer?

İş Mahkemeleri’nde açılacak davaların ne kadar süreceği hususu, esasen davanın açıldığı adliyenin ve mahkemenin iş yükü ile doğrudan ilişkilidir. Bu anlamda mahkemenin iş yoğunluğuna bu süre artıp azalmakla birlikte ortalama 8-10 ay arasında sürmektedir.

İş Mahkemesinde Açılacak Davalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

İş Mahkemeleri’nde açılacak davalar da esasen avukat tutmak zorunlu değildir. Bu anlamda dilekçenizi usule uygun olarak İş Mahkemesi’ne sunmak koşulu ile davanızı açabilirsiniz. Fakat İş Mahkemeleri’nde açılacak davalar bakımından herhangi bir hak kaybına uğramamak ve olası bir mağduriyet yaşamamak adına İş Hukuku bilgisini haiz bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu onuda Birr Hukuk Bürosundan hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası iş güvencesini sağlayan bir davadır. İş güvencesi kapsamında çalışan bir işçi, iş sözleşmesinin geçersiz bir nedene dayanılarak feshedildiği kanaatinde ise İş Kanunu’nun 20. Maddesi hükümleri uyarınca, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren  bir ay içerisinde iş mahkemesinde dava açabilir.

Kıdem Tazminatı Hakkı Ve Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı; en az bir yıl süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, kanunda sayılı gösterilen nedenlerden herhangi biri ile iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işveren tarafından kendisine ödenmesi gereken bedeli ifade etmektedir. Kıdem tazminatı ödenmeyen işçi,  İş Mahkemeleri nezdinde bir dava açmak sureti ile tazminat bedelini işverenden talep edebilme hakkına sahiptir.

İhbar Tazminatı Hakkı Ve İhbar Tazminatı Davası

İhbar tazminatı; belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayanmaksızın feshi halinde söz konusu olmaktadır. Buna göre belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından feshi halinde iş sözleşmesi feshedilen işçi, işçi tarafından haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesinin feshi halinde işveren ihbar tazminatı talep etmeye hak kazanır. Nitekim işçi veya işveren açacakları bir dava ile ihbar tazminatını talep edebilirler.

İş Kazası Halinde Açılacak Davalar Nelerdir ?

İş kazası işçinin yaralanması veya ölümü ile de sonuçlanabilir. Dolayısı ile böyle bir durumla karşılaşıldığında ilgili kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak olayın sorumluları aleyhine ceza davası açacaktır. Bunun yanı sıra işçi veya kanuni mirasçıları (işçinin ölümü halinde) tarafından da hukuk davaları açılabilecek, tazminata yönelik talepler bu davalarla ileri sürülebilecektir.

Bunun yanı sıra iş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak rücu davaları da söz konusudur. Bu davalarda iş kazasının meydana gelmesinde ki kusurun işverene ait olması veya üçüncü bir kişiye yahut işçiye ait olması hallerinde SGK, ödemiş olduğu meblayı  rücu edebilecek ve bunu dava konusu yapacaktır. Özetle, bir iş kazasının meydana gelmesi halinde aşağıda belirtilen davalar açılabilir.

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir