İcra Hukuku

İcra ve İflas Hukuku


İcra ve İflas Hukuku, tüzel ve gerçek kişilerin yine gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ilişkilerden doğan hukuki yükümlülüklerine yerine getirmediği durumlarda, cebren devletin müdahalesi ile yerine getirilmesi için koyulan kuralların oluşturduğu hukuk dalıdır. İcra Hukuku’nun bir diğer amacı kişiler arasında borç alacak ilişkisinde adaletsizlik olmaması ve sonuçsuz kalmamasıdır. Cebri icra hukuku zor kullanma yetkisi sadece devlete verilmiştir. Alacaklının alacağına kavuşması için devlet borçlunun icra müdürlükleri aracılığı ile haczeder. İcra ve İflas Kanunu göre haciz yöntemleri şu şekildedir:

 • İlamlı İcra: Mahkeme kararı niteliğinde sayılan bir belgeye veya mahkeme kararı ile borçludan alacağın tahsili amacıyla yapılan icra takibidir.
 • İlamsız İcra: Herhangi bir mahkeme kararına veya mahkeme kararı niteliğinde belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılan takip yöntemidir.
 • Rehnin parayla çevrilmesi yoluyla takip: Alacaklı borçluya ait elinde bir mal rehin olarak bulunuyorsa ilk olarak bu rehnin paraya çevrilmesi yolu izlenmelidir.

İcra organları İcra Dairesi ve İcra Mahkemesi olarak belirlenmiştir. İcra dairesi icra işlemlerinin başlatıldığı makamdır. İcra mahkemeleri ise icra dairesini denetler. Takip hakkında başvurular icra mahkemesine yapılmaktadır.

İcra ve İflas Kanununa göre icra türleri; uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, ihtiyati haciz, konkordato, iptal davası olmak üzere 4 ana başlıkta incelenmektedir. Burada iptal davası eğer borçlular elindeki mallar haczedilmeden malları satarlarsa alacaklı tarafından iptal davası açılabilir. İhtiyati haciz sadece teminat alınmasıyla bir önlem amacıdır.

Birr Hukuk Bürosu avukatları olarak bilgi birikim ve tecrübeleri ile müvekkillerine İcra ve İflas Kanunu kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 • a) Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ve haciz ve iflas işlemleri,
 • b) Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi,
 • c)Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili amacıyla İcra İflas Yasası uyarınca yasal takiplerin başlatılması,
 • d) Aleyhe başlatılan icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi,
 • e) Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dâhilindeki alacaklarının tahsili hususunda uzlaştırma ve sulh yolu ile taraflar arasında yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi,
 • f) İflasın ertelenmesi davalarının tesisi,
 • g) Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma,
 • h) İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması,
 • ı) İlamsız takiplerin başlatılması, itirazın iptali davalarının ikamesi,
 • i) Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması,
 • j) Haczin kaldırılması işlemleri,
 • k) Kredi sözleşmelerine dayanan ilamsız takip işlemleri

İcra Hukuku kapsamındaki işlemlerin belirli kesin sürelerinin olması ve karışıklığı nedeniyle uzman bir icra avukatı ile davanızın takip edilmesi önem taşımaktadır.