Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk İlk Oturum / Açılış Tutanağı


Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk İlk Oturum / Açılış Tutanağı

 

Arabuluculuk Bürosu                                             :     ************

Büro Dosya Numarası                                         :     ************

Arabuluculuk Numarası                                                 :     ************

 

Arabulucunun                                                               :

Adı ve Soyadı                                                             :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                              :     **************

Arabulucu Sicil Numarası                                      :     **************

Adresi                                                                         :     **************

 

  Taraf 1                                                                            :    

Adı ve Soyadı                                                            :     **************

T.C. Kimlik Numarası                                             :     **************

Adresi                                                                         :      **************

 

 Taraf 2                                                                           :   

            Adı ve Soyadı                                                           :     ************** Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil Numarası                                          :     *******/*******

Adresi                                                                       :      **************

 

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                             :     Ticari Uyuşmazlık

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    1.3.2019

 

İlk Oturum/Açılış Tutanağının Düzenlendiği Yer      :    ***************

İlk Oturum/Açılış Tutanağının Düzenlendiği Tarih  :     11.3.2019

 

Arabuluculuk Sonucu                                                   :

 

Adı geçen taraflar ************************************** Toplantı Odasına geldiler.

Alternatif (1)

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının ve anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

 

Alternatif (2)

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri olan, arabuluculuk sürecinin iradi olduğu; arabuluculuk sürecinde her iki tarafın da eşit haklara sahip olduğu; taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlü olduğu ve tarafların ve görüşmelere katılan diğer kişilerin de bu konudaki gizliliğe uymak zorunda olduğu; tarafların, arabulucunun veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişinin, uyuşmazlıkla ilgili hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, tarafların arabuluculuk sürecine katılma isteğini, arabuluculuk sürecinde taraflarca ileri sürülen görüşleri, önerileri ya da herhangi bir vakıanın veya iddianın kabulünü ve sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeleri delil olarak ileri süremeyeceği ve bunlar hakkında tanıklık yapamayacağı hususları hakkında bilgi verildi.

Taraflara arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücretinin, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacağı, bu durumda ücretin Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamayacağı; arabuluculuk faaliyeti sonunda iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde iki saatlik ücret tutarının Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödeneceği, iki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücretin aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanacağı, Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücretinin yargılama giderlerinden sayılacağı hususları hakkında bilgi verildi.

Taraflara arabulucunun görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getireceği, arabulucunun taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlü olduğu, arabuluculuk müzakerelerine tarafların bizzat, kanuni temsilcileri veya vekâletnamesinde özel yetki bulunan avukatları aracılığıyla katılabileceği, arabuluculuk sürecinde arabulucunun rolünün, hâkim veya hakem olmadığı, kimin haklı ya da haksız olduğu konusunda karar vermeyeceği, yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemleri yapamayacağı, taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamayacağı, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucunun bir çözüm önerisinde bulunabileceği, bununla birlikte bir çözüm önerisi ya da öneriler kataloğu geliştirip bunu taraflara empoze edemeyeceği, müzakereler sırasında geliştirilen bir çözüm önerisi üzerinde anlaşmaya varmaları için tarafları zorlayamayacağı; bununla birlikte, yaşanılan uyuşmazlık ile ilgili çözüm seçeneklerini üreterek bir anlaşmaya ulaşabilmelerinde taraflara yardımcı olacak iletişimin ortamını sağlayacağı, bilgileri dâhilinde ve onay vermeleri hâlinde taraflarla ayrı ayrı veya birlikte görüşebileceği ve iletişim kurabileceği, arabulucu olarak tarafsız bir konumda olduğu, arabuluculuk sürecinin sonunda her iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşmaya varılamaması hâlinde açılabilecek olası bir davada, daha sonra avukat olarak görev üstlenemeyeceği, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürenin işlemeyeceği, arabuluculuk sürecinin sonunda her iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşmaya varılamaması hâlinde yargı organlarına başvuru haklarının bulunduğu hususları hakkında bilgi verildi.

Taraflara arabuluculuk sürecinde düzenlenecek oturum tutanaklarına ve sürecin sonunda düzenlenecek son tutanağa, oturumların ve faaliyetin sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına tarafların karar vereceği, aynı şekilde arabuluculuk sürecinin sonunda varılan anlaşmanın kapsamının taraflarca belirleneceği, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belgenin taraflar veya avukatları ve arabulucu tarafından imzalanacağı, tarafların bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin mahkemeden şerh verilmesini talep edebileceği ve bu şerhi içeren anlaşmanın ilâm niteliğinde belge sayılacağı, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilâm niteliğinde belge sayılacağı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağı hususları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, taraflara, kendilerinden arabuluculuk sürecinde birbirlerine karşı “siz”li hitap şeklini kullanmalarının ve söz verildiği zaman, sırayla ve sözleri kesilmeden konuşmalarının beklendiği, birbirlerinin sözünü kesmelerinin, söz veya hareketle diğer tarafı övmelerinin veya tahkir etmelerinin yasak olduğu, daha sonra eklemek istedikleri hususlar hakkında kendilerine konuşma olanağı tanınacağı, arabulucu tarafından da kendilerine sorular sorulabileceği hususları belirtilmiş; arabuluculuk sürecinde olabildiğince açık ve dürüst olunmasının ve işbirliği hâlinde hareket edilmesinin önemi vurgulanmış; arabuluculuk sürecinde belirtilen kurullara uymayı kabul edip etmedikleri kendilerine sorulmuştur.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının ve anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık ve arabuluculuk sürecinde belirtilen kurullara uymayı kabul ediyoruz dediler.

Taraflar müzakerelere başlamışlardır.

İşbu arabuluculuk ilk oturum/açılış tutanağı dört sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 11, m. 15 ve m. 16 ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar     

Taraf 1                      :           *************                                 /

Taraf 2                      :           ************* Tic. Ltd. Şti.

Adına Yetkili Temsilci **********  /

Arabulucu                 :           *************                                 /

Yorum Yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir